ZŠ a MŠ Zdiby hledá nové kolegyně/kolegy na tyto pozice:

UČITELKA pro 1. stupeň ZŠ
na celý úvazek, nástup ihned
Kontakt: 702 047 577

UKLÍZEČKA do MŠ
úvazek 3 hod., od 8:00, nástup ihned
Kontakt: 702 064 171

své životopisy zasílejte, prosím, na: info@skolazdiby.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Kulhánková

CCA Group a.s.
hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441

Prohlášení o přístupnosti

Projekty


Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

U Školy 48
250 66 Zdiby
Tel/Fax: +420 284 890 704
E-mail:info@skolazdiby.cz

Najdete nás tady

Základní škola Zdiby

  O nás

Úplnost a velikost školy

Základní škola Zdiby vzdělává žáky primárního stupně. V prvním, ve druhém, ve třetím a ve čtvrtém ročníku jsou zřízeny paralelní třídy. Žáci navštěvují pět oddělení školní družiny.

Vybavení školy

Škola byla založena v roce 1898, v 80. letech minulého století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v letech 2009-2010 pak došlo k přistavení nového křídla. Ve staré budově jsou čtyři učebny. K výuce tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště místního Sokola. Chodby jsou upraveny pro další aktivity dětí - stolní fotbal, stolní tenis, knihovnička pro žáky s posezením. Školní areál je oplocen, pozemek školy nabízí všestranné využití, jak pro žáky během vyučování, tak i pro děti ve družině. Součástí školy je také budova mateřské školy se školní kuchyní a jídelnou. Ve školním roce 2017/2018 byla dokončena nástavba na budově mateřské školy s dalšími čtyřmi třídami.

Zaměření školy

Základní škola má svá specifika a tím se liší od ostatních škol. Zejména se jedná o poměrně malý kolektiv učitelů i žáků, v rozpětí 1. - 5. ročníku. Nabízí se tak zaměření na rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům, rozvíjení jejich tvořivosti a nadání. Proto jsme si vybrali název Tvořivá škola i pro náš školní vzdělávací program. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší. Základní vzdělávání na 1. stupni je zaměřeno na přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. To je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Charakter výuky by měl motivovat žáky k dalšímu učení a vést je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena rozšířená výuka jazyků. Podle našeho školního vzdělávacího programu je výuka cizího jazyka od prvního ročníku povinná.

Historie

Dvoutřídní škola veltěžská založena a postavena byla roku 1898 ku oslavě padesátiletého jubilea a panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. stavitelem panem Krejzou z Líbeznic. Povolený náklad na stavbu školy činil 14 500,- zlatých. Obec si na stavbu školy vypůjčila v Zemské bance 10 500,- zlatých. Postavená školní budova byla přes některé nedostatky shledána pěknou a účelnou a obcím vysloveno při kolaudaci uznání okresní školní rady.

Školní budova neměla tělocvičnu. tělocviku se mělo vyučovati ve třetí, tzv. reservní třídě. v budově byl byt správce školy s kuchyní a dvěma pokoji, spíží, sklepem a půdou. Byt pro učitele sestával z jednoho pokoje v poschodí.

Zápis dětí byl proveden dne 19. září 1898. Zapsáno bylo do první třídy 76 žáků, do druhé 86 žáků. Škola měla tehdy 162 žáků.

  Organizace školního roku 2021/2022

I. pololetí od středy 1. září 2021 do pondělí 31. ledna 2022 .

II. pololetí od úterý 1. února 2022 do čtvrtka 30. června 2022 .

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou začínat ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny jsou stanoveny v termínu od 7. 2. - 13. 2. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

  Angličtina

V NAŠÍ ŠKOLE VĚNUJEME VELKOU POZORNOST KVALITNÍ VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA.

Prioritou je pro nás vytvoření solidních základů pro další studium jazyka. Zároveň klademe velký důraz na to, abychom u žáků budovali sebedůvěru, která jim pomůže cizí jazyk úspěšně zvládnout.

Angličtinu vyučujeme od první třídy podle učebnic renomovaných britských nakladatelů. V první až čtvrté třídě je to velice oblíbená řada Happy series nakladatelství Oxford University Press a v páté třídě přecházíme k učebnici řady Project , kterou používají žáci a studenti na většině základních škol a osmiletých gymnázií.

Výhodou učebnic, se kterými pracujeme v prvních letech školní docházky, je kolektivní pojetí výuky, které umožňuje motivovat a vtáhnout do procesu učení všechny děti, nehledě na jejich momentální vyzrálost a míru sebevědomí.

Naši žáci v první třídě začínají audio-orálním kurzem Happy House 1. Ve druhém ročníku si žáci pozvolna zvykají na psanou podobu probíraných slovíček a přivykají rozdílnostem v psané a čtené formě anglické slovní zásoby. Cílem naší výuky v prvních dvou ročnících je vzbudit v dětech zájem o angličtinu a hravou formou jim ukázat, že mohou cizí jazyk bez problémů zvládnout. Do výuky zařazujeme mnoho her, písniček a říkanek, aby se všichni žáci mohli aktivně zapojit do společných aktivit. Od třetího ročníku pak klademe stále větší důraz na individuální výkon žáka.

Ve třetím ročníku se zaměřujeme na rozšíření aktivní slovní zásoby a ve čtvrtém a pátém ročníku věnujeme velkou pozornost vybudování solidních základů znalosti anglické gramatiky a praktickému využití získaných znalostí. Snažíme se u žáků rovnoměrně rozvíjet receptivní, produktivní i interaktivní řečové dovednosti.

Dlouhodobě udržujeme kontakty s našimi žáky, kteří přecházejí na základní školy a na osmiletá gymnázia a navázali jsme kontakt s některými jejich současnými vyučujícími. Dosud jsme zaznamenali téměř výlučně kladné ohlasy na úroveň a kvalitu naší výuky.

Naši žáci dosahují také dobrých výsledků při srovnávacím testování žáků 5. tříd. Dosud posledního testování ČŠI jsme se zúčastnili v roce 2016. Šlo o výběrové testování výsledků žáků 5. tříd, do kterého se zapojilo celkem přes 14 000 žáků z celé republiky. Ve všech testovaných kritériích dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků: průměrná úspěšnost 92% (poslech s porozuměním - 100%, slovní zásoba - 95%, gramatika - 81%, čtení s porozuměním - 93%).Úroveň znalostí našich žáků hodnotí také inspekční zprávy:

Hospitovaná hodina v prvním ročníku měla vysokou úroveň. Díky výborné motivaci a pestrým metodám a formám výuky projevovali žáci o předmět velký zájem.

Hodiny anglického jazyka ve vyšších ročnících byly vhodně vedeny střídavě v českém i anglickém jazyce. Vyznačovaly se efektivní prací žáků s učebnicí a jejím doprovodným didaktickým materiálem. Žáci v hodinách aktivně uplatňovali již dříve nabyté jazykové znalosti, zejména širokou slovní zásobu. Výrazným pozitivem byla četba kvalitního souvislého literárního textu, který jazykovou i uměleckou úrovní přesně odpovídal věku a stupni pokročilosti žáků, díky čemuž byly velmi účinně rozvíjeny receptivní jazykové dovednosti. Možnost výuky zahrnující konverzaci s anglicky mluvícím učitelem je výrazným přínosem pro celkovou kvalitu jazykového vzdělávání.“ Z inspekční zprávy 2019.

„Velmi dobrou úroveň má rozvíjení cizojazyčné gramotnosti žáků. Ve škole se jako hlavní cizí jazyk vyučuje od prvního ročníku anglický jazyk. Při jeho výuce napomáhá i rodilý mluvčí, který je velmi silným motivátorem pro zdokonalování se v jazyce. Pozitivní je i účast v mezinárodním jazykovém projektu Flat Stanley.“ Z předchozí inspekční zprávy.

  VÝUKOVÉ METODY ZAMĚŘENÉ NA ROZVÍJENÍ RECEPTIVNÍCH, PRODUKTIVNÍCH A INTERAKTIVNÍCH ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ NAŠICH ŽÁKŮ:

PRAVIDELNÉ HODINY S RODILÝM MLUVČÍM

Angličtina s rodilým mluvčím - Přečtěte si zajímavý rozhovor zde

Od třetí do páté třídy mají žáci možnost uplatnit své znalosti a prohloubit své komunikační schopnosti při pravidelných hodinách s kvalifikovaným rodilým mluvčím. Při didaktických hrách, konverzačních aktivitách a hravém procvičování nabytých vědomostí žáci efektivně rozvíjejí v uvolněné atmosféře své produktivní a interaktivní řečové dovednosti. V hodinách s rodilým mluvčím asistuje český vyučující, který v případě potřeby poskytuje dopomoc žákům se specifickými poruchami učení a moderuje výuku tak, aby se dostali ke slovu i méně průbojní žáci.

CELOPRAŽSKÁ SOUTĚŽ COME AND SHOW

Na jaře se naše škola pravidelně účastní celopražské recitační soutěže v anglickém jazyce Come nad Show.

V posledních letech se soutěže účastní žáci z 20 pražských škol. Hlavními kritérii hodnocení soutěžních vystoupení je správná výslovnost, znalost textu a celkové provedení.

V roce 2019 jsme nastudovali pohádku The Snow White and the Seven Dwarfs (Sněhurka a sedm trpaslíků), se kterou naši školu reprezentovalo 18 žáků.

Umístění:

Naše představení získalo nejvyšší ocenění.

PŘEHLED ÚČASTI A UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽI COME AND SHOW 2011 - 2018

27.3. 2018

Umístění:
zlaté pásmo
– dramatizace 4. třída
bronzové pásmo recitace
(Od tohoto ročníku se změnila pravidla, takže už se neudělují stupně vítězů, ale soutěžní představení se zařazují do jednotlivých pásem)

12.4. 2017

Umístění:
1. místo
– 3. třída s dramatizací The Fourth Little Pig
2. místo – Katarína Klinerová recitace
3. místo – Barbora Bínová recitace– recitace Barbora Bínová, Lucie Tošnarová, Dorothea Reiserová, Marek Vaněček
(Všichni žáci, kteří reprezentovali naši školu, se umístili.)

22. 3. 2016

Umístění:
2. místo
– dramatizace Cinderella

31. 3. 2015

Umístění:
3. místo
Agáta Kučerová

15. - 16. 4. 2014

Umístění:
1. místo
Agáta Kučerová
3. místo Adéla Kubánková
3. místo Erik Sabol a David Kouřimský
3. místo dramatizace Snow White and the Seven Dwarfs


27.3. 2013

Umístění:
3. místo
v kategorii Beginner skupiny (3. třída)
3. místo
v kategorii Intermediate jednotlivci (5. třída Jan Šebek )

3. 4. 2012

Umístění:
3. místo
Gabriela Matoušková.

19. 4. 2011

Umístění:
3. místo
v kategorii Beginner.

MEZINÁRODNÍ PROJEKT FLAT STANLEY

Už několik let se naše škola každoročně zapojuje do mezinárodního projektu Flat Stanley. Našimi partnery byli dosud žáci z několika škol ve Spojeném Království, USA, Chile a Španělsku.

Flat Stanley, zástupná papírová postavička, cestuje v obálce nebo elektronicky od žáků z jedné země do školy v jiné části světa. Hostitelé ho nosí všude s sebou, půjčují si ho domů, nechají ho sledovat své vyučování, berou ho s sebou na výlety po své domovině. Po návratu domů svým vysilatelům „vypráví“ o navštívené zemi pomocí průvodních dopisů, fotografií a pohlednic, které se vrátí s ním. Veškerá komunikace se odehrává v angličtině.

Stanley tak pomáhá dětem dozvědět se mnohé o různých zemích světa a o životě svých vrstevníků v těchto zemích.

Takto hodnotí naši spolupráci s žáky třetího ročníku základní školy v Edině jejich třídní učitelka:

My students (and myself) were fascinated by the rich culture of your country. We truly enjoyed reading your students' essays and all the information they provided for us! What wonderful English they speak and write! We were so impressed! It has been wonderful to communicate with you and we even looked up more facts about your city and country because we were so curious. Thanks, again!

Betsy Parrish
Knox County Elementary School
Edina, Missouri, USA

PŘEDSTAVENÍ ANGLICKÉHO DIVADLA

Na jaře zveme do naší školy divadlo The Bear Theatre, které si pro žáky 3.-5. tříd připravuje interaktivní anglofonní představení, kterých se žáci aktivně účastní. Herci děti spontánně zapojují do děje a umožňují jim ovlivňovat průběh představení. Žáci si tak zábavným a nenásilným způsobem procvičují a rozšiřují své dovednosti v anglickém jazyce.

CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ KARAOKE SHOW

Od roku 2015 pořádá anglický kabinet naší školy každoročně soutěž Karaoke Show, které se účastní žáci 3. – 5. tříd. Dosavadních ročníků se každý rok zúčastnilo 20 - 30 žáků, kteří si připravili a předvedli své oblíbené anglické hity.

Soutěž probíhá v atmosféře nadšeného očekávání a vzájemné podpory. Akce má mezi žáky tradičně velmi pozitivní odezvu a splňuje tak svůj cíl, tedy podpořit přirozený zájem žáků o angličtinu.

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V ANGLICKÉM JAZYCE

3. a 4. ročník

Žáci v rámci učebnic angličtiny čtou několik druhů textů. Jde o komiksové příběhy na začátku každé lekce, jejichž náročnost odpovídá probírané slovní zásobě. Dále čtou informativní texty o životě v anglofonních zemích, a komiksový příběh na pokračování. Tyto texty jsou náročnější a obsahují i neznámou slovní zásobu, takže se žáci učí odhadovat význam neznámých slov z kontextu a čtou s dopomocí učitele.

Kromě textů v učebnici čtou žáci v rámci výuky také anglické časopisy R&R a CLICK

Při těchto aktivitách žáci prezentují přečtené vlastními slovy, hledají odpovědi na otázky, předvídají vývoj děje a vyhledávají klíčová slova.

5. ročník

Žáci v rámci vyučování přečtou kromě textů v učebnici také několik knih zjednodušené četby z řady Penguin Readers.

Na vánoční prázdniny páťákům zapůjčujeme z knihovničky anglického kabinetu knížky Penguin Readers dle vlastního výběru.

Knihy kromě textu obsahují materiály prohlubující čtenářskou gramotnost.

Žáci při četbě odhadují děj knihy, odpovídají na otázky, opravují nesprávná tvrzení, věnují se dramatizaci situací z děje knihy a poslouchají text namluvený rodilým mluvčím.

Kromě zmíněných aktivit čtou žáci běžně během výuky anglické časopisy Click, R&R a Crown

  Školská rada

Předseda školské rady: Mgr. Jitka Laburdová, jitka.laburdova@skolazdiby.cz

člen školské rady za rodiče: Petra Reiserová, zszdiby@seznam.cz

člen školské rady za obec: Mgr. Beata Sabolová

  Projekty

  Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do evropského projektu OVOCE DO ŠKOL s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají žáci 1. stupně základních škol zcela ZDARMA.

Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů.

Úkolem projektu je vytvořit zdravé stravovací návyky, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Přispět trvale k upevňování zdravého životního stylu.

Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" budou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol“ nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

  Mléko do škol

MLÉKO DO ŠKOL je program, kdy se Evropské společenství a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol.

Podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování.

V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond, spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.

V rámci celorepublikového projektu „Školní mléko“ mají žáci možnost odebírat dotované neochucené mléko ZDARMA, které je dodáváno do školy automaticky, dle počtu odebírajících žáků.